שאלון שמאי

מלאו את השאלון:

תיאור הנכס:

גודל הנכס במ"ר:

רישום:

הצמדות: (לציין כמה מ"ר בכל סעיף)

שכירות:

מסמכי חובה לצרף לבקשה לבחינת שווי

  • חוזה שכר דירה + ת"ז שוכר
  • טופס ארנונה
  • נסח טאבו
  • מסמכי צו בית משותף (לרבות: תשריט + תקנון/הסכם שיתוף)
  • תיק בית משותף מהעיריה (לצרף מסמכי תוספות בניה אם ישנם) גרמושקה + טופס 4 + היתר בניה מילולי
  • ככל וישנם ברשותכם (ניתן להנפיק בעיריה), אישור פיקוח ממחלקה היעודית בעיריה + אישור מחלקת מבנים מסוכנים

 

נכסים חריגים (רמ"י/חברה משכנת):

  • חוזה/הסכם חכירה
  • תשריט חברה משכנת + אישור זכויות חברה משכנת